Privacy

Privacyverklaring – Curtres BVBA

 

Bescherming van persoonsgegevens


CURTRES BVBA hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de nodige zorg. Persoonsgegevens zijn die gegevens die ons toelaten jou als persoon te identificeren, ongeacht of we dit daadwerkelijk doen of niet. 

De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt in het kader van onze dienstverlening worden zorgvuldig verwerkt. In deze Privacyverklaring staat beschreven hoe
CURTRES BVBA omgaat met de persoonsgegevens die zij verwerkt.          

Wie

De persoonsgegevens die aan ons worden verstrekt, worden verwerkt door
CURTRES BVBA (0478.351.837) , met zetel te Leemkuilstraat 49, 3570 Alken.

 

Doel van de gegevensverwerking

Zij worden verwerkt conform de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van 24 mei 2016 (beter bekend als General Data Protection Regulation of ‘GDPR’).          

CURTRES BVBA verwerkt de persoonsgegevens enkel voor het doeleinde waarvoor ze worden ingezameld, m.n. voor de verkoop van lingerie en daarmee nauw verbonden diensten. Deze gegevens worden enkel verwerkt zolang dit hiervoor nodig is.

Daarnaast verwerkt CURTRES BVBA uiteraard gegevens van haar personeel en leveranciers op de wijze zoals hieronder aangegeven.

 

In het kader van klantengegevens

Welke gegevens

Om de bovenvermelde dienstverlening mogelijk te maken verwerkt
CURTRES BVBA volgende persoonsgegevens van haar klanten in de winkel: naam, telefoonnummer, e-mailadres, facturatiegegevens, geboortedatum, koopgedrag. Via de webshop wordt tevens een wachtwoord opgeslagen. Deze gegevens worden zowel elektronisch als op papier op beveiligde locaties bewaard.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van overeenkomsten.

 

Bewaartermijn

CURTRES BVBA is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens minstens te bewaren gedurende een bij wet vastgelegde periode: 10 jaar. Naast de minimale wettelijk verplichte bewaartermijn wenst CURTRES BVBA haar klanten een kwaliteitsvolle service aan te bieden, zonder zich opnieuw te moeten registreren na lange periode, hetgeen de voornoemde bewaartermijn rechtvaardigt.  

 

In het kader van personeelsgegevens

Welke gegevens

Wat betreft haar eigen personeel en sollicitanten verwerkt CURTRES BVBA volgende persoonsgegevens: naam, telefoonnummers, adressen, bankgegevens, beroepsinformatie, e-mailadressen, gezinsinformatie, rijksregister- en andere identificatienummers, CV’s, loongegevens.

Deze gegevens worden zowel elektronisch als op papier op beveiligde locaties bewaard.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van overeenkomsten.

 

Bewaartermijn

CURTRES BVBA is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens zoals fiscale fiches, het personeelsregister, de individuele rekeningen en de eventuele bijlagen te bewaren gedurende een bij wet vastgelegde periode, met name zeven jaar voor fiscale fiches (fiscale wetgeving) en vijf jaar voor het personeelsregister, de individuele rekeningen en de eventuele bijlagen (sociale wetgeving). Voor sollicitanten wordt een bewaringstermijn van één jaar gehanteerd om praktische redenen.

 

In het kader van leveranciersgegevens

Welke gegevens

Voor de samenwerking met haar leveranciers en zelfstandige medewerkers dient CURTRES BVBA eveneens volgende persoonsgegevens te bewaren: naam, telefoonnummers, adressen, beroepsinformatie, e-mailadressen,  bankgegevens.

Deze gegevens worden zowel elektronisch als op papier op beveiligde locaties bewaard.

Deze gegevens worden verwerkt op grond van overeenkomsten.

 

Bewaartermijn

CURTRES BVBA is wettelijk verplicht om bepaalde gegevens minstens te bewaren gedurende een bij wet vastgelegde periode: zeven jaar (Titel III, Wetboek Economisch Recht en fiscale regelgeving) voor alle bovenvermelde gegevens.

 

Doorgifte aan derden


Zoals hierboven uiteengezet worden alle persoonsgegevens binnen de onderneming van
CURTRES BVBA met de grootste vertrouwelijkheid behandeld.

CURTRES BVBA geeft je gegevens enkel door aan derden/verwerkers indien dit nodig is voor het doeleinde waarvoor ze verzameld werden. Dit kan afhankelijk van de dienstverlening een van volgende derden zijn:

- Overheidsinstanties
- Beoefenaars Cijferberoepen
- Directe leveranciers of dienstverleners van CURTRES BVBA

- Sociale secretariaten
- Bank- en verzekeringsinstanties

De persoonsgegevens worden in geen geval gebruikt voor commerciële doeleinden.     

Inzage en rechten betreffende de eigen persoonsgegevens

Je hebt het recht inzage te vragen in je eigen persoonsgegevens. Je kan de persoonsgegevens opvragen, inkijken en zo nodig laten corrigeren. In bepaalde gevallen en indien daarvoor goede redenen zijn, kan je vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als u een van die rechten wil inroepen of als u een vraag hebt over uw data, kan u altijd contact met CURTRES BVBA opnemen door een e-mail te sturen naar info@curtres.be. Uiteraard dient hierbij rekening te worden gehouden een uitvoeringstermijn van maximum 30 dagen.

Mocht je om eender welke reden toch nog een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je je steeds wenden tot de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).


Automatische opslag van niet-persoonlijke gegevens

Tijdens een bezoek aan de website kunnen gegevens van niet-persoonlijke aard zoals het browsertype, het IP-adres, het platform en 'cookies' op de harde schijf van je computer geplaatst worden. Dit gebeurt enkel en alleen om de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. 

Internetbrowsers laten toe dat je het gebruik van cookies verhindert, dat je een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat je de cookies nadien van je harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van je internetbrowser.    

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.

Lees het privacy-beleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacy-beleid van Google Analytics.       

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Wijzigingen


Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst wordt gewijzigd. Ons beleid met betrekking tot persoonsgegevens wordt dan ook regelmatig getoetst aan de huidige regelgeving. Wijzigingen worden op deze pagina bekend gemaakt.