Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

1. ONDERNEMINGSGEGEVENS

Curtres Bvba
Leemkuilstraat 49
3570 Alken
BTWnr.: BE0478.351.837

webshop@curtres.be


2. ALGEMENE BEPALINGEN
De elektronische webwinkel van Curtres , een bvba met maatschappelijke zetel in Alken (België), Leemkuilstraat 49, BTW BE0478.351.837, biedt haar klanten de mogelijkheid om kledij online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle artikelen uit het webshop assortiment en elke aankoop die de klant plaatst bij Curtres. De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn. Indien de klant niet akkoord is met deze Voorwaarden, dan is het aangeraden geen aankopen te doen op de webshop van Curtres.

3. PRIJS
Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld. De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen of artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

4. AANBOD
Elk aanbod staat open voor klanten die woonachtig zijn binnen België. Klanten uit andere landen dienen eerst een mail te sturen naar webshop@curtres.be hun aanvraag wordt dan elk apart bekeken en behandeld. De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de webwinkel en de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf telefonisch contact op te nemen met ons op 011/312567 (zie artikel 13). Curtres is wat de juistheid, actualisering, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Curtres is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Curtres. Curtres is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

 5. ONLINE AANKOPEN
De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het Curtres assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van Curtres. De artikelen worden geleverd op de plaats aangegeven door de klant voor bestelling. De klant heeft de keuze tussen volgende betaalwijzen: Bankkaart of kredietkaart.

6. EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van Curtres. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Curtres te wijzen, bijvoorbeeld aan iedereen die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

7. SANCTIES VOOR NIET-BETALING
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Curtres beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur. Onverminderd het voorgaande behoudt Curtres zich het recht om de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

8. KLACHTEN
Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet binnen de 2 werkdagen na levering worden gemeld, anders vervalt elk recht op compensatie.

9. GARANTIE
a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten)
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen
Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis, op een ander adres of in een afhaalpunt zijn afgeleverd, dient de klant zichtbare gebreken binnen de 2 werkdagen na levering te melden via mail webshop@curtres.be
Defecten die vastgesteld worden binnen een termijn van  6 maanden na levering, dienen samen met volgende gegevens gemeld te worden via mail webshop@curtres.be:
° aankoopbewijs
° ordernummer van bestelling
° naam en artikelnummer van het product waar de klacht over gaat
° duidelijke omschrijving van de klacht/ het defect
° 1 of meerdere foto’s waarop het defect duidelijk te zien is

Deze gegevens worden doorgestuurd naar de fabrikant, waar de klacht onderzocht zal worden. De fabrikant zal bepalen of het een productiefout betreft of dat het ontstaan is door foutief gebruik of niet correcte behandeling. Indien het een productiefout betreft, zal de fabrikant het product indien mogelijk repareren, vervangen of vergoeden in de vorm van een aankoopbon. De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op beschadigingen die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik. Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de klant. De garantie is niet overdraagbaar.

10. HERROEPINGSRECHT
De consument heeft het recht aan Curtres mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen na levering van het product. Het herroepingsrecht kan per email of schriftelijk door middel van een persoonlijke of gestandaardiseerde verklaring en/of door terugzending van de producten worden uitgeoefend. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat de herroepingsverklaring of het product tijdig is verstuurd. Goederen worden – op kosten van de consument - teruggezonden via bpost door middel van het voorziene label. Het label kan je aanvraag via het retourportaal. De kostprijs voor het terugsturen van een pakket (dat verschillende kledingstukken kan bevatten) is  €7,5 voor klanten uit België, €10,00 voor Nederland. Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen. Van zodra wij de artikelen terug hebben ontvangen, storten wij het bedrag van de teruggestuurde kledij - verzendingskosten terug.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
° gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
° artikelen waarvan de barcode is verwijderd
° artikelen waarvan het etiket is verwijderd
° artikelen die geuren bevatten van parfums of andere
° artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

11. PRIVACY
Curtres werkt conform de GDPR-wetgeving van 2018.  Wij behandelen je gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die nooit doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Curtres verbindt zich ertoe je gegevens voortvloeiend uit een online aankoop bij Curtres uitsluitend te gebruiken voor de uitvoering van de afgesloten overeenkomst die je middels je bestelling afsluit. Een account aanmaken in de onlineshop is niet noodzakelijk maar biedt de mogelijkheid om je digitale gegevens zelf te beheren.  Het persoonlijke gebruikersprofiel verleent iedere klant toegang tot alle beschikbare gegevens op Curtres en kan ten alle tijden geconsulteerd, gewijzigd of verwijderd worden. Bovendien kan de klant zich via deze weg abonneren of uitschrijven op de nieuwsbrieven. De consument is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn log-in gegevens en het gebruik van zijn paswoord. Je paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Curtres heeft dus geen toegang tot je paswoord. Curtres bewaart een klantenlijst van al haar klanten in een beveiligde database. Klanten kunnen ten alle tijd hun gegevens uit de klantenlijst opvragen, verbeteren, wijzigen of laten schrappen of weigeren dat Curtres hun gegevens gebruikt om informatie toe te sturen. Het volstaat dat schriftelijk aan te vragen op het hierna vermelde adres: Curtres bvba, Leemkuilstraat 49, 3570 Alken

12. AANTASTING GELDIGHEID - NIET-VERZAKING
Indien om het even welke bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Curtres om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

13. CURTRES KLANTENDIENST
De Curtres klantendienst is bereikbaar via e-mail: webshop@curtres.be of per post op het volgende adres: Curtres Webshop, Leemkuilstraat 49, 3570 Alken.

14. WIJZIGING VOORWAARDEN
Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Curtres. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden. Curtres kan deze Voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe Voorwaarden.

15. BEWIJS
De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

16. TOEPASSELIJK RECHT - BEVOEGDE RECHTER
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Tongeren bevoegd.

17. INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
De volledige Curtres website inclusief teksten, foto’s, afbeeldingen, bewegende beelden, geluiden, illustraties en software is onze eigendom of de eigendom van verwante ondernemingen, licentienemers en/of contentproviders. Deze zijn beschermd door auteursrecht, merkenrecht, en alle andere vormen van intellectueel eigendomsrecht. Ze mogen uitsluitend met de toestemming van Curtres gebruikt worden.

18. BEPERKTE AANSPRAKELIJKHEID
Wij zijn in geen enkel geval aansprakelijk voor virussen of schade aan je computer, telecommunicatieapparatuur of andere eigendom als gevolg van een bezoek aan of het gebruik van deze website, of het downloaden van materiaal van deze website.